Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 2. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 3. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
Pytanie 4. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 5. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 6. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 7. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 8. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
Pytanie 9. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM ‘tKowal’@’localhost’ sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Pytanie 10. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 11. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 12. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 13. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 14. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 15. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 16. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 17. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 18. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 19. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
Pytanie 20. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 21. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 22. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 23. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Pytanie 24. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 25. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 26. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Pytanie 27. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 28. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 29. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 30. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 31. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 32. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 33. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 34. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 35. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 36. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 37. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 38. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 39. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 40. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać: