Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 2. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 3. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 4. Przedstawiony kod języka PHP: $dane = array ('imie'=>'Anna','nazwisko'=>'Nowak','wiek'=>21);
Pytanie 5. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 6. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 7. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 8. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 9. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 10. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 11. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 12. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 13. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 14. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 15. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 16. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 17. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 18. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 19. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 20. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 21. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 22. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 23. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 24. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 25. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 26. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 27. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 28. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 29. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 30. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 31. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 32. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 33. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 34. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 35. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 36. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 37. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Pytanie 38. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Pytanie 39. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 40. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?