Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 2. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 3. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 4. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 5. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 6. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 7. Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji
Pytanie 8. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 9. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
Pytanie 10. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 11. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 12. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 13. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 14. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
Pytanie 15. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 16. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 17. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Pytanie 18. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 19. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 20. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 21. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 22. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 23. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 24. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 25. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 26. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 27. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 28. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 29. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Pytanie 30. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 31. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 32. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 33. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 34. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 35. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 36. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 37. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 38. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 39. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
Pytanie 40. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.