Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
Pytanie 2. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 3. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ... }
Pytanie 4. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
Pytanie 5. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 6. Znacznik języka HTML służy do
Pytanie 7. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 8. Jednostka ppi (pixels per inch)
Pytanie 9. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 10. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 11. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 12. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 13. Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia
Pytanie 14. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 15. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 16. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 17. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 18. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 19. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
Pytanie 20. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 21. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 22. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 23. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
Pytanie 24. Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonywania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
Pytanie 25. #stopka { … } W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
Pytanie 26. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 27. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 28. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 29. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 30. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
Pytanie 31. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 32. Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
Pytanie 33. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 34. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 35. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 36. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
Pytanie 37. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Pytanie 38. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 39. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 40. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła