Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 2. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 3. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 4. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 5. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 6. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 7. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 8. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 9. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 10. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 11. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 12. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 13. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 14. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 15. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
Pytanie 16. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 17. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 18. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 19. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 20. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 21. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Pytanie 22. W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera
Pytanie 23. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 24. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 25. Który z wymienionych znaczników należy do części  <head>  dokumentu HTML?
Pytanie 26. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 27. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 28. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 29. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 30. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 31. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 32. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 33. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 34. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 35. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 36. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 37. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 38. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 39. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 40. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to