Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 2. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 3. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 4. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 5. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 6. Obiekt bazy danych, którego głównym przeznaczeniem jest drukowanie lub wyświetlanie zestawień danych, to
Pytanie 7. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 8. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 9. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 10. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 11. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 12. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 13. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 14. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 15. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 16. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 17. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 18. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 19. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 20. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 21. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 22. Głównym celem stosowania edytora WYSIWYG jest
Pytanie 23. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 24. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 25. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 26. Najprostszą i najmniej pracochlonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
Pytanie 27. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Pytanie 28. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 29. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 30. Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to
Pytanie 31. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 32. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 33. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 34. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 35. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 36. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 37. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 38. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 39. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 40. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji