Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Pytanie 2. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 3. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 4. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 5. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Pytanie 6. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 7. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 8. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 9. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 10. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 11. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 12. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 13. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 14. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 15. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 16. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 17. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 18. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 19. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 20. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 21. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 22. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 23. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 24. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Pytanie 25. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 26. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 27. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 28. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 29. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 30. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 31. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 32. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 33. Program debugger służy do
Pytanie 34. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 35. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 36. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 37. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 38. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 39. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 40. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
error: Content is protected !!