Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 2. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 3. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 4. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 5. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 6. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 7. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 8. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 9. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 10. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 11. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 12. W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera
Pytanie 13. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 14. Dana jest tabela uczniowie, do której wpisano rekordy jak na rysunku. Co będzie wynikiem działania przedstawionego zapytania SQL?
Pytanie 15. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 16. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 17. Aby zmienić maksymalną długość pola imie w tabeli klienci na 30 znaków, należy użyć w języku SQL następującego kodu
Pytanie 18. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 19. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Pytanie 20. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 21. Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji
Pytanie 22. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 23. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 24. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 25. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 26. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 27. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
Pytanie 28. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 29. W zapytaniu SQL, umieszczonym w ramce, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
Pytanie 30. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 31. W języku CSS przypisano regułę: float: left; dla bloku. Reguła ta zostanie wykorzystana do
Pytanie 32. Poprawny zapis znacznika , za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 33. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 34. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 35. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 36. Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku