Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 2. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 3. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 4. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 5. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 6. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 7. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 8. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 9. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 10. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 11. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 12. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 13. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 14. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 15. Przedstawiony kod języka PHP: $dane = array ('imie'=>'Anna','nazwisko'=>'Nowak','wiek'=>21);
Pytanie 16. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 17. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 18. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 19. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 20. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 21. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 22. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 23. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
Pytanie 24. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 25. x = przedmiot.nazwa(); Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 26. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 27. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 28. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 29. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 30. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 31. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 32. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Pytanie 33. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 34. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 35. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 36. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 37. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 38. <p style="color: red;">tekst paragrafu</p> Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?
Pytanie 39. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 40. W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to