Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 2. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 3. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
Pytanie 4. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 5. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 6. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Pytanie 7. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 8. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 9. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 10. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 11. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 12. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 13. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 14. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 15. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 16. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 17. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 18. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 19. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 20. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 21. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 22. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 23. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 24. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 25. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 26. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 27. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 28. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 29. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 30. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 31. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 32. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 33. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 34. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 35. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 36. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 37. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 38. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Pytanie 39. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 40. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista