Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 2. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 3. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 4. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 5. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 6. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
Pytanie 7. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 8. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 9. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
Pytanie 10. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokoł HTTPS jest mozllwa dzręki
Pytanie 11. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 12. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 13. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 14. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 15. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 16. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 17. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 18. Debugger to program służący do
Pytanie 19. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 20. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 21. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 22. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 23. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 24. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 25. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Pytanie 26. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 27. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 28. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 29. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 30. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 31. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 32. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 33. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 34. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 35. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 36. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 37. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 38. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 39. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 40. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie