Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 2. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 3. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 4. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 5. Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 6. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
Pytanie 7. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Pytanie 8. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 9. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 10. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 11. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 12. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 13. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 14. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 15. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 16. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 17. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 18. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 19. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 20. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 21. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 22. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 23. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 24. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 25. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
Pytanie 26. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 27. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 28. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 29. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 30. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 31. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
Pytanie 32. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 33. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 34. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 35. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 36. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 37. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
Pytanie 38. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 39. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 40. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
error: Content is protected !!