Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 2. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 3. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 4. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 5. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 6. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 7. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
Pytanie 8. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 9. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 10. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 11. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 12. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 13. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 14. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 15. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 16. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 17. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 18. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 19. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
Pytanie 20. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 21. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 22. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 23. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 24. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 25. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 26. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 27. W przedstawionym fragmencie algorytmu zastosowano
Pytanie 28. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 29. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 30. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 31. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
Pytanie 32. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 33. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 34. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Pytanie 35. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 36. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 37. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 38. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 39. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 40. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski