Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 2. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 3. UPDATE katalog SET katalog.cena = [cena]*1.1; Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 4. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
Pytanie 5. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 6. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 7. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 8. Za pomocą którego protokołu można opublikować stronę internetową na serwerze?
Pytanie 9. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 10. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 11. Aby obraz wstawiony kodem HTML mógł być interpretowany przez programy wspomagające osoby niewidzące, należy zdefiniować atrybut
Pytanie 12. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 13. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 14. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 15. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 16. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 17. Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?
Pytanie 18. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 19. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 20. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 21. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 22. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 23. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 24. Dana jest tabela zwierzeta z polami nazwa, gatunek, gromada, cechy, dlugosc_zycia. Dla dowolnego zestawu danych, aby wyświetlić nazwy tych zwierząt, które żyją przynajmniej 20 lat oraz są ssakami, należy wydać zapytanie:
Pytanie 25. W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji
Pytanie 26. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 27. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 28. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
Pytanie 29. W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia
Pytanie 30. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 31. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 32. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 33. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 34. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 35. $db = mysqli_connect("localhost", "root", "qwerty", "baza1"); if ( !$db ) { … } Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
Pytanie 36. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 37. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 38. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 39. Przedstawione w języku CSS formatowanie czcionki będzie obowiązywać dla
Pytanie 40. Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?