Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 2. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 3. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 4. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 5. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 6. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 7. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 8. <body> <p>pierwszy paragraf</p> <p>drugi paragraf</p> <p>trzeci paragraf</p> … W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
Pytanie 9. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 10. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 11. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 12. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Pytanie 13. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 14. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 15. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 16. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 17. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 18. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Pytanie 19. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 20. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 21. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 22. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 23. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 24. Przedstawiony kod języka PHP: $dane = array ('imie'=>'Anna','nazwisko'=>'Nowak','wiek'=>21);
Pytanie 25. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 26. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 27. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 28. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 29. $db = mysqli_connect("localhost", "root", "qwerty", "baza1"); if ( !$db ) { … } Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
Pytanie 30. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 31. Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonywania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
Pytanie 32. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 33. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 34. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 35. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 36. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 37. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 38. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 39. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 40. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista