Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 2. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 3. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 4. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Pytanie 5. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Pytanie 6. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 7. Najprostszą i najmniej pracochlonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
Pytanie 8. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Pytanie 9. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 10. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 11. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 12. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 13. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
Pytanie 14. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 15. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 16. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 17. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 18. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 19. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 20. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 21. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 22. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 23. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 24. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 25. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 26. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 27. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 28. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 29. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 30. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 31. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 32. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
Pytanie 33. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Pytanie 34. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL SELECT SELECT model FROM samochody WHERE rocznik = 2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
Pytanie 35. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 36. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 37. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 38. <body> <p>pierwszy paragraf</p> <p>drugi paragraf</p> <p>trzeci paragraf</p> … W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
Pytanie 39. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 40. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących