Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 2. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 3. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 4. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 5. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 6. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 7. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 8. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 9. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 10. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 11. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 12. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 13. Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut
Pytanie 14. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 15. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 16. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pytanie 17. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
Pytanie 18. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 19. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 20. Grafik chce przekształcić bez utraty jakości obraz JPG w format PNG w ten sposób, żeby wszędzie tam, gdzie w pierwotnym obrazie jest kolor biały, w obrazie docelowym była przezroczystość. Aby to zrobić, powinien
Pytanie 21. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
Pytanie 22. Który z języków skryptowych nie realizuje zadań po stronie serwera?
Pytanie 23. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 24. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 25. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze
Pytanie 26. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 27. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 28. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 29. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 30. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 31. W przedstawionej klasie zdefiniowano
Pytanie 32. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 33. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 34. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 35. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 36. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 37. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 38. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 39. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 40. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to