Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 2. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 3. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 4. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 5. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 6. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, wedlug słów kluczowych wartosci
Pytanie 7. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 8. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 9. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 10. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 11. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 12. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 13. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 14. h1{ font-style: oblique; font-variant: small-caps; text-align: right; } W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
Pytanie 15. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 16. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 17. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 18. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 19. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 20. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Pytanie 21. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 22. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 23. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 24. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
Pytanie 25. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
Pytanie 26. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 27. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 28. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 29. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 30. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 31. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 32. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 33. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
Pytanie 34. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
Pytanie 35. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 36. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 37. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 38. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 39. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ... }
Pytanie 40. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli