Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
Pytanie 2. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 3. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 4. Aby wskazać błędy składniowe w kodzie HTML, należy zastosować
Pytanie 5. <input type = "checkbox" name = "text1" value = "text2"> Przedstawione pole input umożliwi
Pytanie 6. <img src="obraz1.png"> <img src="obraz2.png" id="id1"> <button onclick="document.getElementById('id1').style.display='none'">Przycisk</button> Przedstawiony fragment dokumentu HTML z kodem JavaScript spowoduje, że po wciśnięciu przycisku
Pytanie 7. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 8. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 9. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 10. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 11. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 12. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 13. Grafik chce przekształcić bez utraty jakości obraz JPG w format PNG w ten sposób, żeby wszędzie tam, gdzie w pierwotnym obrazie jest kolor biały, w obrazie docelowym była przezroczystość. Aby to zrobić, powinien
Pytanie 14. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 15. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 16. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 17. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 18. W języku SQL, aby wstawić wiersz danych do bazy, należy zastosować polecenie
Pytanie 19. Wbudowanym w pakiet XAMPP narzędziem służącym do zarządzania bazą danych jest
Pytanie 20. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 21. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 22. Tabela Pacjenci ma pola: imie, nazwisko, wiek, lekarz_id. Aby zestawić raport zawierający wyłącznie imiona i nazwiska pacjentów poniżej 18 roku życia, którzy zapisani są do lekarza o id równym 6, można posłużyć się kwerendą SQL
Pytanie 23. W jaki sposób, stosując język PHP, zapisać w ciasteczku napis znajdujący się w zmiennej dane na czas jednego dnia?
Pytanie 24. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 25. DOM dostarcza metod i własności, które w języku JavaScript pozwalają na
Pytanie 26. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 27. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 28. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 29. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 30. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
Pytanie 31. W kodzie CSS zastosowano formatowanie elementu listy, przy czym żadne inne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane. Zastosowane formatowanie sprawi, że
Pytanie 32. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 33. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 34. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 35. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 36. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 37. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 38. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 39. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 40. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie