Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 2. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 3. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 4. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 5. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 6. W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?
Pytanie 7. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 8. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 9. W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia
Pytanie 10. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 11. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 12. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 13. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 14. SELECT count(*) FROM Uczniowie WHERE srednia = 5; Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
Pytanie 15. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 16. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 17. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Pytanie 18. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 19. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 20. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 21. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 22. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 23. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 24. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 25. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 26. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 27. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 28. W procesie przygotowywania grafiki na stronę internetową należy wyciąć jedynie jej fragment. Taka operacja to
Pytanie 29. Aby zdefiniować krój czcionki w stylu CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 30. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 31. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 32. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 33. #stopka { … } W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
Pytanie 34. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 35. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
Pytanie 36. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 37. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 38. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 39. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 40. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy