Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 2. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 3. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 4. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 5. <p style="color: red;">tekst paragrafu</p> Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?
Pytanie 6. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 7. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 8. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 9. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 10. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 11. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
Pytanie 12. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 13. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 14. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 15. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 16. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 17. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 18. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 19. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Pytanie 20. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 21. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 22. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 23. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 24. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 25. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 26. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 27. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 28. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 29. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 30. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 31. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 32. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 33. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
Pytanie 34. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 35. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 36. W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu
Pytanie 37. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 38. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 39. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 40. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?