Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 2. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
Pytanie 3. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Pytanie 4. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 5. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 6. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 7. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 8. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 9. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 10. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 11. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 12. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 13. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 14. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 15. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 16. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 17. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 18. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 19. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 20. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 21. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x = 0; for($i = 0; $i < 10; $i++) { $tabl[$i] = $x; $x = $x + 10; }
Pytanie 22. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 23. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 24. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 25. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
Pytanie 26. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 27. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 28. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 29. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 30. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 31. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 32. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 33. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 34. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 35. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu
Pytanie 36. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 37. int tab[10]; int zm1 = 0; double zm2 = 0; … for (int i=0; i < 10; i++) { zm1 = zm1 + tab[i]; } zm2 = zm1 / 10; Tablica tab[] jest wypełniona dowolnymi liczbami całkowitymi. Jaka wartość znajdzie się w zmiennej zm2 po wykonaniu prezentowanego fragmentu kodu?
Pytanie 38. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 39. W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera
Pytanie 40. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb: