Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 2. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 3. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 4. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 5. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 6. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 7. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 8. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 9. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 10. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 11. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 12. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 13. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 14. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 15. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
Pytanie 16. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 17. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 18. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 19. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 20. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
Pytanie 21. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 22. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Pytanie 23. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 24. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 25. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 26. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 27. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 28. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 29. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 30. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 31. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 32. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 33. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 34. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 35. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 36. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 37. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 38. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 39. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 40. <ol> <li>muzyka <ul> <li>Wpis1</li> <li>Wpis2</li> </ul> </li> <li>filmy <ul> <li>Wpis3</li> <li>Wpis4</li> </ul> </li> </ol> Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?