Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 3. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 4. W który rodzaj matrycy powinien być wyposażony monitor w modernizowanym zestawie komputerowym w przypadku konieczności zapewnienia wysokiej jakości obrazu oraz szerokich kątów widzenia w poziomie i pionie?
Pytanie 5. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 6. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 7. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 9. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 10. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 11. Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach
Pytanie 12. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 13. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 14. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono gniazdo
Pytanie 16. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 17. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Pytanie 18. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 19. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 20. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 21. Jaka jest różnica pomiędzy poleceniem ps a poleceniem top w systemie Linux?
Pytanie 22. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 23. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Pytanie 24. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 25. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Pytanie 26. Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał video w trybie Fuli HD?
Pytanie 27. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 28. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 29. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 30. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
Pytanie 31. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 32. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 33. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 34. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 35. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 36. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 37. Rysunek przedstawia
Pytanie 38. Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie
Pytanie 39. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 40. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?