Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 2. W języku HTML zapis < spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 3. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 4. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
Pytanie 5. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 6. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
Pytanie 7. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 8. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 9. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Pytanie 10. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 11. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 12. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 13. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 14. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 15. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 16. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 17. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 18. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 19. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 20. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 21. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 22. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Pytanie 23. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
Pytanie 24. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 25. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 26. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 27. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 28. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 29. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 30. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 31.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 32. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 33. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 34. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
Pytanie 35. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Pytanie 36. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 37. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 38. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 39. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 40. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?