Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 2. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Pytanie 3. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 4. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 5. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 6. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 7. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 8. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 9. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 10. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 11. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 12. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 13. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
Pytanie 14. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 15. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 16. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 17. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 18. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 19. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 20. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 21. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 22. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 23. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Pytanie 24. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 25. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 26. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 27. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 28. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 29. W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
Pytanie 30. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 31. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 32. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 33. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 34. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 35. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 36. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 37. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Pytanie 38. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 39. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 40. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona