Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 2. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 3. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 4. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 5. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 6. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 7. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 8. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
Pytanie 9. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 10. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 11. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 12. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 13. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 14. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 15. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 16. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 17. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości div { border: solid 2px blue; margin: 20px; }  
Pytanie 18. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 19. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, wedlug słów kluczowych wartosci
Pytanie 20. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 21. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 22. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 23. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 24. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 25. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 26. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 27. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 28. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 29. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 30. if((x < -5) || (x > 2)) x++; Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej
Pytanie 31. Język HTML dysponuje nagłówkami do budowania hierarchii treści. Nagłówki te występują jedynie w zakresie
Pytanie 32. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 33. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 34. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 35. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 36. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 37. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 38. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 39. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 40. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła