Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. <h6>tekst</h6> <p>pierwsza <b>linia</b> <br> Druga linia</p> W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?
Pytanie 2. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 3. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 4. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 5. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 6. SELECT metraz, cena FROM mieszkania WHERE ile_pokoi > 3; Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
Pytanie 7. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 8. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 9. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 10. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 11. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 12. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 13. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 14. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 15. Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ
Pytanie 16. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 17. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 18. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 19. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 20. Formatem o najwyższej rozpiętości tonalnej wśród wymienionych jest
Pytanie 21. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 22. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 23. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 24. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 25. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 26. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 27. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 28. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 29. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 30. Po wykonaniu się przedstawionego fragmentu kodu języka C/C++ zmiennej o nazwie zmienna2 zostanie
Pytanie 31. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 32. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 33. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 34. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 35. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 36. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 37. Zadaniem przedstawionej pętli jest
Pytanie 38. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 39. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla pola edycyjnego. Tak formatowane pole edycyjne będzie miało jasnozielone tło
Pytanie 40. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje