Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 2. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 3. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 4. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 5. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 6. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 7. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod:
Pytanie 8. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 9. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 10. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 11. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 12. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 13. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 14. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 15. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 16. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
Pytanie 17. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
Pytanie 18. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 19. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 20. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x = 0; for($i = 0; $i < 10; $i++) { $tabl[$i] = $x; $x = $x + 10; }
Pytanie 21. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 22. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Pytanie 23. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 24. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 25. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 26. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 27. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
Pytanie 28. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 29. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 30. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 31. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 32. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 33. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 34. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 35. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 36. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 37. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
Pytanie 38. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 39. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 40. Debugger to program służący do