Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 2. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 3. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 4. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 5. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 6. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 7. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 8. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 9. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 10. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 11. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 12. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 13. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 14. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 15. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 16. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 17. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 18. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array (
Pytanie 19. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
Pytanie 20. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
Pytanie 21. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 22. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 23. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 24. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Pytanie 25. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
Pytanie 26. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 27. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 28. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 29. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 30. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 31. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 32. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 33. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 34. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 35. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 36. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 37. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 38. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 39. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 40. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
error: Content is protected !!