Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 2. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan: GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan; REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
Pytanie 3. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 4. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 5. Debugger to program służący do
Pytanie 6. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 7. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 8. border: solid 1px; border-color: red blue green yellow; Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:
Pytanie 9. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Pytanie 10. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Pytanie 11. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 12. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 13. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 14. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 15. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 16. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 17. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 18. W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
Pytanie 19. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 20. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 21. { text-align: right; } Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować
Pytanie 22. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 23. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 24. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 25. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 26. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 27. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 28. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 29. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 30. int tab[10]; int zm1 = 0; double zm2 = 0; … for (int i=0; i < 10; i++) { zm1 = zm1 + tab[i]; } zm2 = zm1 / 10; Tablica tab[] jest wypełniona dowolnymi liczbami całkowitymi. Jaka wartość znajdzie się w zmiennej zm2 po wykonaniu prezentowanego fragmentu kodu?
Pytanie 31. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 32. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 33. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 34. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 35. Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
Pytanie 36. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 37. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 38. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 39. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Pytanie 40. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?