Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 2. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 3. W języku PHP float reprezentuje typ
Pytanie 4. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Pytanie 5. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 6. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 7. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 8. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 9. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 10. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 11. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 12. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 13. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 14. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 15. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 16. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 17. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 18. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 19. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 20. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 21. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 22. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 23. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
Pytanie 24. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 25. Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?
Pytanie 26. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 27. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 28. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 29. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
Pytanie 30. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 31. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 32. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 33. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 34. Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje. Aby wyświetlić dane wszystkich lekarzy przypisanych do konkretnego pacjenta, należy przyrównać klucze
Pytanie 35. Logo systemu CMS o nazwie Joomla! to
Pytanie 36. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 37. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 38. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 39. <?php $kolory = array("czarny", "zielony", "niebieski", "biały"); rsort($kolory); $ile = count($kolory); for($x = 0; $x < $ile; $x++) { echo $kolory[$x].", "; } ?> Wskaż wynik wykonania skryptu PHP.
Pytanie 40. W kodzie PHP znak "//" oznacza