Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 2. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 3. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 4. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 5. W formularzu HTML zastosowano znacznik . Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadzania maksymalnie
Pytanie 6. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 7. Funkcją agregującą zwracającą liczbę rekordów jest
Pytanie 8. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 9. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 10. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 11. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Pytanie 12. Wskaż typ złożony.
Pytanie 13. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 14. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 15. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 16. Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego w ramce zapytania SQL?
Pytanie 17. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 18. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze
Pytanie 19. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 20. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 21. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 22. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 23. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 24. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML: