Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. { text-align: right; } Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować
Pytanie 2. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 3. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 4. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 5. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 6. <style> h3 { background-color: grey; } </style> … <h3 style="background-color: orange;">Rozdział 1.2.2.</h3> Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
Pytanie 7. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 8. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 9. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
Pytanie 10. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 11. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 12. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 13. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 14. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 15. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 16. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 17. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 18. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 19. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 20. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 21. var obiekt1 = { x: 0, y: 0, wsp: function() { … } } O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
Pytanie 22. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
Pytanie 23. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 24. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 25. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 26. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 27. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 28. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 29. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 30. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 31. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 32. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 33. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 34. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 35. Aby utworzyć tabelę, należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 36. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 37. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 38. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 39. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 40. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości