Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 2. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 3. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 4. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 5. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 6. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 7. Po wykonaniu się przedstawionego fragmentu kodu języka C/C++ zmiennej o nazwie zmienna2 zostanie
Pytanie 8. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 9. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 10. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 11. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 12. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 13. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 14. Której funkcji edytora grafiki rastrowej należy użyć, aby przygotować rysunek do wyświetlenia na stronie w ten sposób, żeby było widoczne tylko to, co znajduje się w ramce?
Pytanie 15. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 16. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 17. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 18. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 19. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 20. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 21. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 22. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 23. Funkcją agregującą zwracającą liczbę rekordów jest
Pytanie 24. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 25. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
Pytanie 26. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 27. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 28. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 29. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 30. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 31. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 32. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 33. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 34. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 35. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 36. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 37. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 38. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 39. W języku HTML znacznik <i> nadaje znakom taki sam wizualny efekt jak znacznik
Pytanie 40. border: solid 1px; border-color: red blue green yellow; Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach: