Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 2. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 3. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 4. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
Pytanie 5. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 6. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 7. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 8. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 9. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 10. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 11. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 12. W przedstawionym fragmencie algorytmu zastosowano
Pytanie 13. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 14. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 15. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 16. for (i = 0; i < T.length; ...) { T[i] = 1; } Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 17. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 18. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 19. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Pytanie 20. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 21. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 22. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 23. Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji
Pytanie 24. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 25. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 26. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 27. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
Pytanie 28. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 29. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 30. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
Pytanie 31. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 32. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
Pytanie 33. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 34. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 35. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 36. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Pytanie 37. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 38. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
Pytanie 39. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 40. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji