Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 2. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 3. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 4. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 5. Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?
Pytanie 6. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 7. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 8. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 9. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
Pytanie 10. Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?
Pytanie 11. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 12. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 13. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 14. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 15. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 16. W aplikacjach internetowych tablice asocjacyjne to tablice, w których
Pytanie 17. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 18. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 19. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 20. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 21. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 22. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 23. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 24. Zadaniem przedstawionej pętli jest
Pytanie 25. Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie domkniętego <-5, 10)?
Pytanie 26. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 27. Aby na stronie internetowej wyświetlić logo, którego tło jest przezroczyste, należy zastosować format
Pytanie 28. SELECT COUNT(DISTINCT wykonawca) FROM `muzyka`; Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
Pytanie 29. Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?
Pytanie 30. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost
Pytanie 31. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 32. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 33. <input type = "checkbox" name = "text1" value = "text2"> Przedstawione pole input umożliwi
Pytanie 34. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 35. GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO jan; REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci FROM jan; Jakie uprawnienia będzie miał użytkownik jan po wykonaniu na bazie danych przedstawionych poleceń?
Pytanie 36. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 37. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 38. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 39. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 40. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z