Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array (
Pytanie 2. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 3. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 4. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 5. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 6. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 7. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 8. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
Pytanie 9. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 10. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 11. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 12. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 13. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 14. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 15. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 16. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Pytanie 17. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 18. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 19. <a href="#dane"> W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
Pytanie 20. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 21. Program debugger służy do
Pytanie 22. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 23. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 24. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 25. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 26. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 27. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 28. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 29. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 30. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania? $a = mysql_connect('localhost', 'adam', 'mojeHaslo'); if(!$a) echo "??????????????????????";
Pytanie 31. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 32. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 33. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 34. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 35. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 36. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 37. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 38. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 39. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 40. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego