Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 2. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 3. Którym poleceniem można wyświetlić konfigurację serwera PHP, w tym informację m. in. o: wersji PHP, systemie operacyjnym serwera, wartości przedefiniowanych zmiennych?
Pytanie 4. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Pytanie 5. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
Pytanie 6. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 7. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 8. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 9. Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 10. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 11. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 12. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 13. Program debugger służy do
Pytanie 14. W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości
Pytanie 15. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 16. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 17. W której technologii <b><u>nie jest możliwe</u></b> przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?
Pytanie 18. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 19. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 20. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 21. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 22. W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
Pytanie 23. Program FileZilla może posłużyć do
Pytanie 24. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 25. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 26. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 27. W języku HTML znacznik tekst będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Pytanie 28. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 29. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 30. Formatem o najwyższej rozpiętości tonalnej wśród wymienionych jest
Pytanie 31. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Pytanie 32. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 33. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 34. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 35. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 36. Przedstawiony blok reprezentuje czynność
Pytanie 37. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 38. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 39. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 40. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?