Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 2. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 3. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 4. UPDATE katalog SET katalog.cena = [cena]*1.1; Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 5. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 6. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 7. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 8. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 9. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 10. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 11. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 12. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 13. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 14. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 15. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 16. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 17. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 18. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 19. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 20. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 21. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 22. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 23. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 24. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 25. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 26. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 27. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 28. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 29. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 30. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pytanie 31. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 32. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 33. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 34. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 35. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 36. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 37. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Pytanie 38. Aby obraz umieszczony na stronie internetowej automatycznie skalował się do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana strona, należy
Pytanie 39. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 40. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji