Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 2. Linia programu o treści a:- random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału
Pytanie 3. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 4. Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą
Pytanie 5. Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia
Pytanie 6. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór. Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?
Pytanie 7. Przedstawiony blok reprezentuje czynność
Pytanie 8. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 9. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 10. Symbol przedstawia blok
Pytanie 11. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 12. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 13. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 14. Zdjęcie przedstawia blok
Pytanie 15. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
Pytanie 16. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 17. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 18. Na rysunku przedstawiano blok
Pytanie 19. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 20. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
Pytanie 21. Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania
Pytanie 22. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 23. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 24. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania
Pytanie 25. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 26. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 27. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do
Pytanie 28. Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?
Pytanie 29. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 30. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 31. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
Pytanie 32. W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję
Pytanie 33. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 34. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to
Pytanie 35. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 36. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?