Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 2. W wyniku użycia polecenia route ustawiono
Pytanie 3. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 4. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 5. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
Pytanie 6. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 7. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis
Pytanie 8. Diagram związków encji to
Pytanie 9. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 10. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
Pytanie 11. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 12. Przedstawiony program realizuje algorytm
Pytanie 13. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się
Pytanie 14. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?
Pytanie 15. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 16. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 17. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
Pytanie 18. Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie
Pytanie 19. Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?
Pytanie 20. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 21. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 22. Czteroparowy kabel skręcany, w którym każda para przewodów posiada ekran foliowy i dodatkowo wszystkie pary są ekranowane siatką, to kabel
Pytanie 23. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 24. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 25. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
Pytanie 26. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 27. Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą
Pytanie 28. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 29. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 30. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?
Pytanie 31. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania