Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki.
Pytanie 2. Symbol przedstawia blok
Pytanie 3. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 4. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 5. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 6. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 7. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 8. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 9. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja
Pytanie 10. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 11. Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji
Pytanie 12. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 13. Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania
Pytanie 14. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
Pytanie 15. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 16. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
Pytanie 17. Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny?
Pytanie 18. Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to
Pytanie 19. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 20. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 21. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 22. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 23. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 24. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór. Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?