Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Schemat blokowy zawiera dwa bloki
Pytanie 2. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 3. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 4. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 5. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się
Pytanie 6. Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do
Pytanie 7. Dla u:=SORT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość
Pytanie 8. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 9. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 10. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
Pytanie 11. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 12. Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu?
Pytanie 13. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
Pytanie 14. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 15. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 16. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 17. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 18. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 19. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 20. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 21. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 22. Przedstawiony program realizuje algorytm
Pytanie 23. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako:
Pytanie 24. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 25. Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość