Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
Pytanie 2. Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny?
Pytanie 3. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 4. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 5. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 6. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 7. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 8. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 9. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 10. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania
Pytanie 11. Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?
Pytanie 12. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 13. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 14. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 15. Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić
Pytanie 16. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja
Pytanie 17. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację
Pytanie 18. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający
Pytanie 20. Wynikiem wykonania wyrażenia : (( a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr(a ) > 0.5 ) w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest
Pytanie 21. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór. Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?
Pytanie 22. Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości
Pytanie 23. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza
Pytanie 24. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 25. Przedstawiony fragment kodu źródłowego
Pytanie 26. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.