Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 3. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
Pytanie 4. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci?
Pytanie 5. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
Pytanie 6. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 7. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 8. Wynikiem wykonania wyrażenia : (( a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr(a ) > 0.5 ) w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest
Pytanie 9. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 10. Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do
Pytanie 11. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis
Pytanie 12. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 13. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 14. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania
Pytanie 15. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 16. Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji iteracyjnej
Pytanie 17. Wynikiem działania programu jest
Pytanie 18. Schemat blokowy zawiera dwa bloki
Pytanie 19. W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję
Pytanie 20. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 21. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 22. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 23. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
Pytanie 24. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 25. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 26. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 27. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 28. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 29. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 30. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 31. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 32. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 33. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje