Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 2. Fragment programu jest
Pytanie 3. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania
Pytanie 4. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 5. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 6. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
Pytanie 7. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 8. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 9. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 10. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 11. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 12. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci?
Pytanie 13. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 14. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 15. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 16. Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego?
Pytanie 17. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
Pytanie 18. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 19. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 20. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 21. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 22. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 23. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
Pytanie 24. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza
Pytanie 25. Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania