Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony program realizuje algorytm
Pytanie 2. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 3. Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny?
Pytanie 4. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 5. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 6. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 7. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 8. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 9. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 10. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 11. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 12. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 13. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 14. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na
Pytanie 15. Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze „zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych?
Pytanie 16. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 17. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
Pytanie 18. Przedstawiony algorytm posortuje liczby
Pytanie 19. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 20. Fragment kodu FOR N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją
Pytanie 21. Czteroparowy kabel skręcany, w którym każda para przewodów posiada ekran foliowy i dodatkowo wszystkie pary są ekranowane siatką, to kabel
Pytanie 22. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 23. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 24. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 25. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 26. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
Pytanie 27. Wynikiem działania programu jest
Pytanie 28. Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?
Pytanie 29. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 30. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 31. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje