Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 2. Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia
Pytanie 3. Linia programu o treści a:- random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału
Pytanie 4. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 5. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
Pytanie 6. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 7. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 8. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora
Pytanie 9. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 10. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 11. Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy
Pytanie 12. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis
Pytanie 13. Wynikiem działania programu jest
Pytanie 14. Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?
Pytanie 15. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 16. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 17. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 18. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 19. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 20. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję
Pytanie 21. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 22. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 23. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 24. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 25. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 26. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 27. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 28. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 29. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny
Pytanie 30. Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
Pytanie 31. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 32. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 33. Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić
Pytanie 34. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 35. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 36. Która z wymienionych instrukcji języka C++ powoduje opuszczenie funkcji i w razie potrzeby ustawienie wartości zwracanej?
Pytanie 37. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
Pytanie 38. Funkcja test wyznacza
Pytanie 39. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 40. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?