Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 2. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 3. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą
Pytanie 4. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 5. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 6. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 7. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 8. Testy dotyczące skalowalności oprogramowania mają za zadanie sprawdzić, czy aplikacja
Pytanie 9. Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to
Pytanie 10. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
Pytanie 11. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 12. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 13. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
Pytanie 14. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
Pytanie 15. Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
Pytanie 16. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 17. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 18. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 19. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 20. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
Pytanie 21. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 22. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 23. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór. Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?
Pytanie 24. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 25. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 26. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 27. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 28. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 29. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora
Pytanie 30. Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w.
Pytanie 31. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 32. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
Pytanie 33. Zdjęcie przedstawia blok
Pytanie 34. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
Pytanie 35. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 36. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby