Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?
Pytanie 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 3. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 4. Symbol przedstawia blok
Pytanie 5. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 6. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 7. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 8. Diagram związków encji to
Pytanie 9. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 10. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 11. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 12. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 13. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 14. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 15. Przedstawiony program sprawdza czy
Pytanie 16. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 17. Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku
Pytanie 18. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 19. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 20. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 21. Przedstawiony schemat blokowy zawiera
Pytanie 22. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 23. Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości
Pytanie 24. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 25. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
Pytanie 26. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
Pytanie 27. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 28. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm służy do obliczania
Pytanie 29. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 30. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 31. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 32. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na
Pytanie 33. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się
Pytanie 34. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
Pytanie 35. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 36. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 37. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 38. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?