Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 2. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania
Pytanie 3. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 4. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
Pytanie 5. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 6. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 7. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza
Pytanie 8. Przedstawiony fragment kodu źródłowego
Pytanie 9. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 10. Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?
Pytanie 11. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 12. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 13. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 14. Dla u:=SORT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość
Pytanie 15. Z ilu gwiazdek będzie składał się szlaczek po wykonaniu programu skonstruowanego według podanego algorytmu ?
Pytanie 16. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 17. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
Pytanie 18. Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego?
Pytanie 19. W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję
Pytanie 20. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 21. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 22. Wywołanie procedury Test(X,Y) polega na
Pytanie 23. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 24. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 25. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 26. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
Pytanie 27. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
Pytanie 28. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 29. Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w.
Pytanie 30. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością
Pytanie 31. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 32. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający