Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 2. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 3. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 4. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 5. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 6. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 7. Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania
Pytanie 8. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 9. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 10. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 11. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 12. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
Pytanie 13. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 14. Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić
Pytanie 15. Linia programu o treści a:- random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiano blok
Pytanie 17. Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w.
Pytanie 18. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 19. Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku
Pytanie 20. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 21. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 22. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 23. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?
Pytanie 24. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 25. W języku C++ zmienna o pojedynczej precyzji, to zmienna typu
Pytanie 26. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 27. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 28. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 29. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 30. Schemat blokowy zawiera dwa bloki
Pytanie 31. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?