Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania
Pytanie 2. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 3. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 4. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 5. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 6. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 7. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację
Pytanie 8. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 9. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 10. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 11. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny
Pytanie 12. Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?
Pytanie 13. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 14. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 15. Funkcja test wyznacza
Pytanie 16. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 17. Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze „zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych?
Pytanie 18. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 19. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 20. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 21. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 22. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 23. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
Pytanie 24. Symbol przedstawia blok
Pytanie 25. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 26. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 27. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
Pytanie 28. Dla u:=SORT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość
Pytanie 29. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez
Pytanie 30. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?
Pytanie 31. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 32. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 33. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 34. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 35. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 36. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do
Pytanie 37. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 38. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.