Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 2. Fragment programu jest
Pytanie 3. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 4. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 5. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 6. Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy
Pytanie 7. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 8. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 9. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 10. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 11. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?
Pytanie 12. Symbol przedstawia blok
Pytanie 13. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 14. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację
Pytanie 15. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 16. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością
Pytanie 17. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 18. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
Pytanie 19. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
Pytanie 20. Wynikiem wykonania wyrażenia : (( a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr(a ) > 0.5 ) w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest
Pytanie 21. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 22. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
Pytanie 23. Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość
Pytanie 24. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 25. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 26. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 27. Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą
Pytanie 28. Która z wymienionych instrukcji języka C++ powoduje opuszczenie funkcji i w razie potrzeby ustawienie wartości zwracanej?
Pytanie 29. Diagram związków encji to
Pytanie 30. Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania
Pytanie 31. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 32. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 33. Wywołanie procedury Test(X,Y) polega na
Pytanie 34. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 35. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 36. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 37. Przedstawiony fragment kodu źródłowego
Pytanie 38. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się