Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie
Pytanie 2. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 3. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 4. Przedstawiony blok reprezentuje czynność
Pytanie 5. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 6. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 7. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 8. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 9. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 10. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 11. Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji
Pytanie 12. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 13. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 14. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 15. Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić
Pytanie 16. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 17. Diagram związków encji to
Pytanie 18. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 19. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 20. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 21. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 22. Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu?
Pytanie 23. Funkcja test wyznacza
Pytanie 24. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 25. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację
Pytanie 26. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
Pytanie 27. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?
Pytanie 28. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 29. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
Pytanie 30. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 31. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 32. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający