Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
Pytanie 2. Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do
Pytanie 3. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez
Pytanie 4. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się
Pytanie 5. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do
Pytanie 6. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 7. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to
Pytanie 8. Wynikiem wykonania wyrażenia : (( a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr(a ) > 0.5 ) w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest
Pytanie 9. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 10. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 11. Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości
Pytanie 12. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania
Pytanie 13. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 14. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 15. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą
Pytanie 16. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
Pytanie 17. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora
Pytanie 18. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 19. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 20. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
Pytanie 21. Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy
Pytanie 22. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 23. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 24. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 25. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 26. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję
Pytanie 27. Diagram związków encji to
Pytanie 28. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
Pytanie 29. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 30. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 31. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 32. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?
Pytanie 33. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 34. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 35. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 36. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 37. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 38. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?