Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez
Pytanie 2. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza
Pytanie 3. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?
Pytanie 4. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 5. Przedstawiony fragment kodu źródłowego
Pytanie 6. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 7. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 8. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się
Pytanie 9. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 10. Przedstawiony algorytm posortuje liczby
Pytanie 11. Diagram związków encji to
Pytanie 12. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
Pytanie 13. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 14. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 15. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 16. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 17. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 18. Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?
Pytanie 19. Która z wymienionych instrukcji języka C++ powoduje opuszczenie funkcji i w razie potrzeby ustawienie wartości zwracanej?
Pytanie 20. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 21. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 22. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
Pytanie 23. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 24. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 25. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 26. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 27. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis
Pytanie 28. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 29. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą
Pytanie 30. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 31. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 32. Schemat blokowy przedstawia algorytm
Pytanie 33. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 34. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na
Pytanie 35. Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?