Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP.
Pytanie 2. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 3. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 4. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 5. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 6. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 7. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 8. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 9. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 10. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 11. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 12. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 13. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to
Pytanie 14. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 15. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 16. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 17. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 18. Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo
Pytanie 19. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 20. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 21. Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel
Pytanie 22. Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
Pytanie 23. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
Pytanie 24. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
Pytanie 25. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
Pytanie 26. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
Pytanie 27. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 28. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 29. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 30. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 31. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 32. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 33. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 34. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 35. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 36. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 37. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
Pytanie 38. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
Pytanie 39. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 40. Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?