Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 2. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Pytanie 3. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 4. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 5. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 6. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP.
Pytanie 7. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 8. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 9. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 10. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 11. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 12. Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się pokazany na rysunku adapter?
Pytanie 13. Który zapis jest postacią pełną maski o prefiksie 25?
Pytanie 14. Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to
Pytanie 15. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 16. Polecenie Gpresult
Pytanie 17. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 18. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 19. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
Pytanie 20. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 21. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 22. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
Pytanie 23. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 24. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Pytanie 25. Do połączenia kilku komputerów w sieć lokalną można użyć
Pytanie 26. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 27. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
Pytanie 28. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 29. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 31. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 32. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 33. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 34. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 35. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 36. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 37. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 38. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 39. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Pytanie 40. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?