Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W pracy banków stosuje się złożony system informatyczny działający na bazie serwera
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 3. Rodzina protokołów, której cechąjest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 4. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
Pytanie 5. Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest
Pytanie 6. Symbol przedstawia blok
Pytanie 7. Oparzenia powstałe na skutek porażenia prądem elektrycznym należy opatrzyć
Pytanie 8. Wskaż odległość oczu pracownika od ekranu monitora, która spełnia wymagania przepisów BHP.
Pytanie 9. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?
Pytanie 10. Wskaż poprawny adres hosta w podsieci, w której pracuje ponad 300 komputerów przy założeniu, że obowiązuje adresowanie klasowe IPv4.
Pytanie 11. Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, to
Pytanie 12. Udzielanie pierwszej pomocy poparzonemu polega na
Pytanie 13. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 14. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 15. W arkuszu kalkulacyjnym do komórki A8 wpisano formułę „=J7+J18", a następnie skopiowano komórkę A8 do komórki E17. Jaką postać ma formuła w komórce E17?
Pytanie 16. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
Pytanie 17. Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
Pytanie 18. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to
Pytanie 19. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
Pytanie 20. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 21. Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć
Pytanie 22. Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?
Pytanie 23. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
Pytanie 24. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 25. Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzoru matematycznego?
Pytanie 26. W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności?
Pytanie 27. W celu ochrony urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi występującymi na ciele pracownika stosuje się
Pytanie 28. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to
Pytanie 29. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi
Pytanie 30. Złącze AGP służy do podłączenia
Pytanie 31. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010 (2). Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie.
Pytanie 32. Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną dzierżawioną konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, to
Pytanie 33. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
Pytanie 34. Na schemacie, przedstawiającym budowę modemu, za funkcję modulacji i demodulacji odpowiada podzespół oznaczony cyfrą
Pytanie 35. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 36. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 37. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 38. Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.
Pytanie 39. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
Pytanie 40. W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku
error: Content is protected !!