Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to
Pytanie 2. Które z wymienionych poleceń w systemie Windows służy do sprawdzenia bieżącej konfiguracji IP systemu Windows?
Pytanie 3. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 4. Które ze schorzeń narządu wzroku spowodowane jest brakiem przerw podczas pracy przy komputerze?
Pytanie 5. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 7. Średnie natężenie oświetlenia mierzone na klawiaturze komputera powinno wynosić około
Pytanie 8. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
Pytanie 9. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?
Pytanie 10. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 11. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 (2) zapisana w systemie dwójkowym?
Pytanie 12. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji
Pytanie 13. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 14. Do jakiej klasy adresów IP należy adres C0:4B:3C:10 ?
Pytanie 15. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać
Pytanie 16. W modelu OSI wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów określa warstwa
Pytanie 17. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 18. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć
Pytanie 19. Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?
Pytanie 20. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
Pytanie 21. Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu ?
Pytanie 22. Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?
Pytanie 23. Resuscytację krążeniowo-oddechową wykonujemy poprzez
Pytanie 24. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 25. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 26. Rysunek przedstawia wejście typu
Pytanie 27. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 28. Zdjęcie przedstawia kartę
Pytanie 29. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to
Pytanie 30. Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu?