Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na zdjęciu przedstawiono kartę
Pytanie 2. Robak komputerowy to program, który
Pytanie 3. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 4. W dokumentacji technicznej procesora Intel® Xeon® Processor E3-1220, producent podaje dane jak na obrazku. Oznacza to, że Menedżer zadań systemu Windows będzie pokazywał historię użycia dla
Pytanie 5. Symbol przedstawia blok
Pytanie 6. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?
Pytanie 7. Symetryczny kanał transmisji służy do transmitowania danych
Pytanie 8. Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki
Pytanie 9. Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu
Pytanie 10. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem
Pytanie 11. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
Pytanie 12. Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?
Pytanie 13. W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia
Pytanie 14. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 15. W ramce zamieszczono zawartość jednego z plików systemu operacyjnego MS Windows. Jest to plik
Pytanie 16. Termin SLI dotyczy
Pytanie 17. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 18. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
Pytanie 19. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 20. Które z poleceń w systemie Linux służy do zmiany praw dostępu do plików i katalogów?
Pytanie 21. Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu ?
Pytanie 22. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?
Pytanie 23. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 24. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora
Pytanie 25. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.
Pytanie 26. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 27. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu