Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem
Pytanie 2. Numer (adres) IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
Pytanie 3. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
Pytanie 4. Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?
Pytanie 5. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi
Pytanie 6. Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy
Pytanie 7. Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia
Pytanie 8. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?
Pytanie 9. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to
Pytanie 10. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 11. Dla bazy danych ACCESS Wskaz poprawny zapis w kwerendzie z wyrażeniem wiążącym.
Pytanie 12. Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej?
Pytanie 13. Makro arkusza kalkulacyjnego zawiera polecenie ActiveSheet.Unprotect. Wykonanie tego polecenia spowoduje
Pytanie 14. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 15. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają
Pytanie 17. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 18. W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?
Pytanie 19. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 20. Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086
Pytanie 21. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
Pytanie 22. Termin SLI dotyczy
Pytanie 23. Prefetching to
Pytanie 24. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się
Pytanie 25. Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest
Pytanie 26. Udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzeń w wyniku porażenia prądem, należy
Pytanie 27. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje
Pytanie 28. Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć
Pytanie 29. Netykieta, to
Pytanie 30. Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?
Pytanie 31. Jaka usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 32. Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego metodą oddychania usta-usta wynosi
Pytanie 33. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
Pytanie 34. W którym kluczu rejestru brak jest informacji na temat konfiguracji systemu Windows?
Pytanie 35. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 36. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010 (2). Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie.
Pytanie 37. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
Pytanie 38. Kwerenda, która podczas wykonywania pobiera informacje od użytkownika na temat interesujących go danych, to kwerenda
Pytanie 39. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
Pytanie 40. Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, to