Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania
Pytanie 2. Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?
Pytanie 3. Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz
Pytanie 4. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 5. Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się
Pytanie 6. Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów?
Pytanie 7. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 8. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
Pytanie 9. Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
Pytanie 10. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 11. Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:
Pytanie 12. W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi u osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna?
Pytanie 13. Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należy
Pytanie 14. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
Pytanie 15. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 16. Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada
Pytanie 17. Wskaż domyślną kombinację klawiszy, na klawiaturze komputera, która powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w otwartym folderze programu Eksplorator Windows
Pytanie 18. Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?
Pytanie 19. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny
Pytanie 20. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 21. Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać
Pytanie 22. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
Pytanie 23. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
Pytanie 24. Ze względu na ochronę przeciwpożarową pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi powinno być wyposażone w
Pytanie 25. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
Pytanie 27. Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?
Pytanie 28. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 29. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 30. Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?
Pytanie 31. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 32. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?
Pytanie 33. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików
Pytanie 34. Kwerenda, to
Pytanie 35. Do środków ochrony dodatkowej w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi należy
Pytanie 36. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 37. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
Pytanie 38. Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
Pytanie 39. Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono