Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada
Pytanie 2. Wskaż domyślną kombinację klawiszy, na klawiaturze komputera, która powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w otwartym folderze programu Eksplorator Windows
Pytanie 3. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 4. Monitor podczas pracy powinien być tak ustawiony, by nie odbijało się w nim światło naturalne ani sztuczne. Refleksy świetlne, duże różnice pomiędzy jaskrawością pomieszczenia a jasnością ekranu mogą powodować u pracownika przede wszystkim
Pytanie 5. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
Pytanie 6. Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
Pytanie 7. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
Pytanie 8. Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze?
Pytanie 9. Który z rysunków przedstawia ekran z błędami Windows XP - BSOD (Blue Screen of Death)?
Pytanie 10. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 11. Rysunek przedstawia pamięć
Pytanie 12. Procesor RISC to procesor
Pytanie 13. Protokół SMTP służy do
Pytanie 14. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 15. Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:
Pytanie 16. Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?
Pytanie 17. Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
Pytanie 18. Jakie oprogramowanie, zapobiegające włamaniu do sieci, należy zainstalować na serwerze udostępniającym połączenie z Internetem?
Pytanie 19. Netykieta, to
Pytanie 20. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
Pytanie 21. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
Pytanie 23. Udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzeń w wyniku porażenia prądem, należy
Pytanie 24. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 25. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
Pytanie 26. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 27. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?
Pytanie 28. Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy
Pytanie 29. Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitora ekranowego powinna wynosić co najmniej
Pytanie 30. Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB. Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym.
Pytanie 31. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci
Pytanie 32. Protokół SMTP służy do
Pytanie 33. Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek
Pytanie 34. W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję
Pytanie 35. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
Pytanie 36. W bazie danych utworzono kwerendę SQL: SELECT nazwisko, imie FROM pracownicy WHERE nr_ewid>1000 ORDER BY nazwisko. Jakie kolumny będzie ona zawierała i jak będzie posortowana tabela uzyskana w wyniku jej działania?
Pytanie 37. Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają
Pytanie 38. Scandisk to program, który stosuje się do
Pytanie 39. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 40. Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu