Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
Pytanie 2. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
Pytanie 3. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 4. Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?
Pytanie 5. Licencja OEM to
Pytanie 6. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
Pytanie 7. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 8. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
Pytanie 9. Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek
Pytanie 10. Fragment raportu z analizy systemu: HKEY_CURRENT_USER\S0FTWARE\K0K09RV94Z (Trojan.FakeAlert) C:\_OTLJMovedFiles\11712200_170139\C_WINDOWS\Ezegya.exe (Rootkit.TDSS) Jakie narzędzie (oprogramowanie) należy zastosować, aby usunąć zagrożenie i naprawić system?
Pytanie 11. FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do
Pytanie 12. Które zadanie spełnia system informatyczny?
Pytanie 13. Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, to
Pytanie 14. Na podstawie informacji z „Właściwości systemu” można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności
Pytanie 15. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 16. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
Pytanie 17. Przedstawiony algorytm posortuje liczby
Pytanie 18. Protokół TCP (ang. Transmission Contro! Protocol) jest protokołem
Pytanie 19. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 20. Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada
Pytanie 21. Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:
Pytanie 22. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 23. Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) - podczas montażu i testowania (otwarta obudowa) jednostki centralnej jest
Pytanie 24. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
Pytanie 25. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 26. W systemach Linux ustawienia konfiguracyjne sieci przechowywane są
Pytanie 27. Symbol umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia jest oznaczeniem
Pytanie 28. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim polega na
Pytanie 29. Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu
Pytanie 30. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
Pytanie 31. Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci
Pytanie 32. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
Pytanie 33. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 34. Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?
Pytanie 35. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?