Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 2. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 3. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
Pytanie 4. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
Pytanie 5. W języku CSS zapis selektora p > i { color: red;} oznacza, że kolorem czerwonym zostanie sformatowany
Pytanie 6. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 7. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 8. Na obrazie przedstawiono efekt formatowania stylami CSS oraz kod HTML generujący ten przykład. Zakładając, że marginesy wewnętrzne wynoszą 50 px, a zewnętrzne wynoszą 20 px, styl CSS dla obrazu ma postać
Pytanie 9. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 10. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 11.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 12. Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia
Pytanie 13. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 14. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 15. <h6>tekst</h6> <p>pierwsza <b>linia</b> <br> Druga linia</p> W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?
Pytanie 16. Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
Pytanie 17. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 18. <div class= "menu"> </div> Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 19. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.
Pytanie 20. Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?
Pytanie 21. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 22. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 23. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 24. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 25. Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
Pytanie 26. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 27. W znaczniku meta w miejsce kropek należy wpisać
Pytanie 28. W formularzu HTML zastosowano znacznik . Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadzania maksymalnie
Pytanie 29. Który z wymienionych znaczników należy do części  <head>  dokumentu HTML?
Pytanie 30. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 31. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 32. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 33. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 34. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 35. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 36. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Pytanie 37. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 38. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 39. Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie
Pytanie 40. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie