Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 2. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Pytanie 3. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 4. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
Pytanie 5. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla pola edycyjnego. Tak formatowane pole edycyjne będzie miało jasnozielone tło
Pytanie 6. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 7. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 8. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 9. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 10. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 11. Ile maksymalnie należy użyć znaczników w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
Pytanie 12. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Pytanie 13. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 14. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 15. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 16. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 17. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 18. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 19. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 20. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 21. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 22. Wskaż znacznik pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.
Pytanie 23. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 24. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 25. <h6>tekst</h6> <p>pierwsza <b>linia</b> <br> Druga linia</p> W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?
Pytanie 26. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 27. Która cecha grafiki wektorowej jest prawdziwa?
Pytanie 28. Stronę internetową zapisano w języku XHTML. Który z kodów stanowi implementację przedstawionego fragmentu strony, jeżeli żadne style CSS nie zostały zdefiniowane?
Pytanie 29. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 30. Który z wymienionych znaczników należy do części  <head>  dokumentu HTML?
Pytanie 31. h1{ font-style: oblique; font-variant: small-caps; text-align: right; } W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
Pytanie 32. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
Pytanie 33. Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
Pytanie 34. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 35. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
Pytanie 36. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 37. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 38. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 39. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 40. Aby wskazać błędy składniowe w kodzie HTML, należy zastosować