Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 2. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 3. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 4. Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
Pytanie 5. W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?
Pytanie 6. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 7. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 8. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 9. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 10. Projektując stronę internetową, umieszczono kod definiujący jej styl. Jaką szerokość pozostawiono na treść strony?
Pytanie 11. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Pytanie 12. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 13. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
Pytanie 14. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 15. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 16. Aby obraz wstawiony kodem HTML mógł być interpretowany przez programy wspomagające osoby niewidzące, należy zdefiniować atrybut
Pytanie 17. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
Pytanie 18. Który znacznik należy do znaczników definiujących listy w języku HTML?
Pytanie 19. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się w zakresie
Pytanie 20. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 21. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 22. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 23. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 24. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.
Pytanie 25. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 26. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 27. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 28. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 29. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 30. Który z wymienionych znaczników języka HTML może posłużyć do budowy struktury strony internetowej?
Pytanie 31. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.
Pytanie 32. Jednym z wariantów testów jednostkowych jest analiza ścieżek, która polega na
Pytanie 33. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?