Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 2. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 3. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 4. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 5. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 6. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 7. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 8. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 9. W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości
Pytanie 10. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
Pytanie 11. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 12. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 13. W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik
Pytanie 14. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 15. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 16. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 17. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.
Pytanie 18. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 19. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.
Pytanie 20. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 21. <style> h3 { background-color: grey; } </style> … <h3 style="background-color: orange;">Rozdział 1.2.2.</h3> Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
Pytanie 22. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 23. W procesie przygotowywania grafiki na stronę internetową należy wyciąć jedynie jej fragment. Taka operacja to
Pytanie 24. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 25. #stopka { … } W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
Pytanie 26. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
Pytanie 27. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 28. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 29. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 30. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 31. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 32. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 33. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 34. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 35. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 36. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 37. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 38. Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 39. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 40. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?