Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 2. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 3. W języku CSS zapis selektora p > i { color: red;} oznacza, że kolorem czerwonym zostanie sformatowany
Pytanie 4. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Pytanie 5. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 6. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 7. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 8. <div class= "menu"> </div> Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 9. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 10. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 11. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 12. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 13. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 14. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 15. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 16. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 17. Znaczniki HTML oraz służące do podkreślenia ważności tekstu, pod względem formatowania są odpowiednikami znaczników
Pytanie 18. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 19. #stopka { … } W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
Pytanie 20. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 21. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 22. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 23. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 24. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 25. Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
Pytanie 26. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 27. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 28. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 29. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 30. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
Pytanie 31. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 32. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 33. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
Pytanie 34. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 35. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
Pytanie 36. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 37. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 38. Który znacznik należący do sekcji head dokumentu HTML w wersji 5 jest wymagany przez walidator języka HTML, a jego brak jest zgłaszany jako błąd (error)?
Pytanie 39. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 40. <img src="kwiat.jpg alt="kwiat"> Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ