Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 2. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Pytanie 3. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 4. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 5. Które z formatowań nie jest wyrażone w języku CSS?
Pytanie 6. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 7. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 8. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 9. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 10. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 11. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 12. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 13. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 14. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 15. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 16. Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
Pytanie 17. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
Pytanie 18. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 19. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 20. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 21. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 22. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 23. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 24. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 25. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 26. Aby dołączyć kaskadowy arkusz stylów zapisany w zewnętrznym pliku, należy użyć następującego fragmentu kodu HTML
Pytanie 27. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 28. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 29. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 30. Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
Pytanie 31. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 32. <a href="#dane"> W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
Pytanie 33. <ol> <li>muzyka <ul> <li>Wpis1</li> <li>Wpis2</li> </ul> </li> <li>filmy <ul> <li>Wpis3</li> <li>Wpis4</li> </ul> </li> </ol> Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?
Pytanie 34. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 35. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 36. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 37. W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik
Pytanie 38. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 39. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
Pytanie 40. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.